Veroorzaken levensgevaar of zwaar letsel in het verkeer: Artikel 5a Wegenverkeerswet

Verkeersrecht advocaat bij gevaarlijk verkeersgedrag

Het is tegenwoordig verboden als misdrijf om je op de weg zeer gevaarzettend te gedragen, als hierdoor zwaar letsel of levensgevaar mogelijk is. Dit artikel is ingevoerd als misdrijf in artikel 5a van de Wegenverkeerswet, om - zoals men het noemt- 'verkeershufters' of 'verkeersaso's' strafbaar te stellen. Maar wannéér is hier sprake van? Als je door rood rijdt? En welke straf kan je verwachten bij een veroordeling?

Wannéér is sprake van een misdrijf van artikel 5a Wegenverkeerswet?

Als je in het verkeer een fout maakt, betekent dit níet direct dat je een misdrijf hebt gepleegd. Zo is het door rood rijden en het negeren van een rood kruis (afsluiting wegvak) in beginsel een overtreding, géén misdrijf.

Er kán echter een situatie ontstaan dat door een gedraging, of meerdere gedragingen, de situate dusdanig gevaarzettend wordt dat wél van een misdrijf sprake is. Dit kan dan vallen onder artikel 5a van de Wegenverkeerswet, namelijk het opzettelijk schenden van verkeersregels in ernstige mate waardoor voor een ander levensgevaar òf gevaar voor zwaar lichamelijk letsel 'te duchten is'.

Als voorbeelden van ernstige overtredingen wordt genoemd:

 • onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;
 • gevaarlijk inhalen;
 • negeren van een rood kruis;
 • over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan;
 • inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats;
 • niet verlenen van voorrang;
 • overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid;
 • zeer dicht achter een ander voertuig rijden;
 • door rood licht rijden;
 • tegen de verkeersrichting inrijden;
 • tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden;
 • niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde personen;
 • overtreden van andere verkeersregels van soortgelijk belang.
 • het onder invloed van alcohol of drugs rijden.

Per zaak wordt gekeken óf de overtredingen voldoende zijn om een zodanige ernstige gevaarzetting te veroorzaken, dat hiervan sprake is. DIt hangt dus af van alle omstandigheden van de verkeerszaak. Zo zal het enkele 'tegen de rijrichting rijden in een rustig landweggetje met goed overzicht' niet zomaar dit misdrijf opleveren, maar alleen een andere verkeersovertreding. Het in een drukke stad in het donker tegen de rijrichting inrijden zal mogelijk wél tot veoordeling van dit misdrijf kunnen leiden, zeker als er ook nog te hard wordt gereden.

Het is dus níet zo dat de wetgever elke (ernstige) overtreding als dit misdrijf heeft willen strafbaar maken. Er is namelijk ook nog een algemeen artikel (artikel 5 wegenverkeerswet), waar in het algemeen als overtreding is strafbaar gesteld 'het veroorzaken van gevaar op de weg'. Dit artikel moet het gat opvullen, wat bestond tussen artikel 5 (lage bestraffing alleen geldboete) én een eventuele poging tot doodslag of poging zware mishandeling.

Als advocaat bespreken wij uw situatie en beoordelen samen met u of sprake is van overtreding van artikel 5a Wetenverkeerswet. Vervolgens zetten wij zo vroeg mogelijk uw verdediging op in uw strafzaak. Onze advocaten hebben  veel mensen geholpen bij verkeersongevallen met de dood of zwaar lichamelijk letsel als gevolg of het veroorzaken van gevaar daarop (artikel 5a).

 

Klik hier voor gratis en vrijblijvend contact met een  ervaren verkeersrecht advocaat

 

Verschil met poging doodslag of poging zware mishandeling in het verkeer

Als verdachte kunt u een dagvaarding ontvangen voor de meervoudige strafkamer in de rechtbank. Dit zijn drie rechters die over zwaardere strafzaken oordelen. Ook in het verkeer kunt u zich schuldig maken aan poging tot doodslag of poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hiervoor is belangrijk dat wordt bewezen dat u opzettelijk heeft gehandeld. U had dus de opzet iemand door uw verkeersgedrag te doden of zwaar letsel toe te brengen.

Maar wát als u dit (volle) opzet niet had? En als u aangeeft dat u mogelijk wel gevaarlijk heeft gereden, maar u nooit had gewild dat iemand zwaar letsel zou oplopen? Dan kan nog altijd opzet bewezen worden verklaard!

 

U kunt dus voor poging doodslag worden veroordeeld óók als u zelf aangeeft geen opzet te hebben gehad

 

DIt kan men afleiden uit de omstandigheden, dus de wijze van gedragen. Ook kan dit worden afgeleid uit de grootte van de kans dat dit zou gebeuren en uw aanvaarding van die kans, zeg maar de mate van ' onverschilligheid'. Wel is hiervan de omvang van de kans van belang, dus hóe groot was de kans gezien het rijdgedrag en de omstandigheden dat iemand zwaar letsel zou oplopen of zou overlijden? Pas als deze aanmerkelijk (groot) is kan dit opzet worden bewezenverklaard. Dit in tegenstelling tot artikel 5a, waar voldoende is dat gevaar voor zwaar letsel of de dood ' te duchten was', dus de kans aanwezig. Hiervoor is dus níet nodig dat deze kans 'aanmerkelijk'  (groot) was...

Als advocaat kunnen wij u hierin bijstaan en op juridisch juiste wijze naar voren brengen dat dit opzet niet aanwezig was. Dit is juridisch ingewikkeld en ook uw verklaringen die u aflegt bij een politieverhoor kunnen later in uw strafzaak van groot belang zijn.

 

Straf artikel 5a Wegenverkeerswet (gevaarlijk rijgedrag). Meervoudige strafkamer & om hoorzitting

De straffen voor het veroorzaken van levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel op de weg, zijn fors. als uitgangspunt van het Openbaar Ministerie geldt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf én een forse onvoorwaardelijke rijontzegging. Voor recidivisten gelden zelfs nog hogere straffen. Het is dan ook verstandig de zaak serieus te nemen en samen uw uw advocaat de juiste strategie te bepalen om de gevolgen te beperken én uw rijbewijs  zo mogelijk te kunnen behouden.

U kunt een dagvaarding krijgen voor de meervoudige strafkamer of een oproeping voor een gesprek bij de officier van justitie. Dit noemt men ook wel een om-hoorzitting. In beide gevallen kan een flinke straf worden opgelegd en kan dit gevolgen hebben voor uw strafblad én de invordering van uw rijbevoegdheid (rijbewijs).

 

Elke zaak is maatwerk. Navolgende straffen gelden als algemeen uitgangspunt  bij de rechter:

RIchtlijn strafvordering

Eén gedraging

GS 2 wk ov + OBM 3 mnd ov

Redidive:  GS 4 wk ov + OBM 6 mnd ov

Samenstel van gedragingen

GS 4 wk ov + OBM 6 mnd ov

Recidive: GS 8 wk ov + OBM 12 mnd ov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Politieverhoor voor artikel 5a wegenverkeerswet (gevaarlijk rijgedrag)

Als u betrokken bent bij een verkeersongeluk kunt u als verdachte worden aangemerkt van het veroorzaken hiervan. Ook kunt u worden verdacht van het veroorzaken van gevaarlijk verkeersgedrag, dus gedrag dat zó gevaarlijk was dat er een risico was dat andere personen zwaar letsel zouden oplopen of zouden overlijden (levensgevaar).

U kunt dan direct worden aangehouden. Ook is het mogelijk dat u later wordt 'uitgenodigd'  op het politiebureau om een verklaring als verdachte te komen afleggen. Dit is niet vrijblijvend: Als u niet komt loopt u het riscio alsnog te worden aangehouden (gearresteerd).

Het is belangrijk géén verklaring af te leggen voordat u men ons als advocaat heeft gesproken. Een eenmaal afgelegde verklaring kan later niet meer worden ingetrokken. Bovendien zijn verkeerszaken vaak complex en hangt de beoordeling van uw latere strafzaak, zoals bewijs van het (juridische) opzet ook af van wat u in deze verklaring heeft gezegd. Ook als u onschuldig meent te zijn, is een verklaring al snel verkeerd afgelegd. Woorden kunnen anders worden geïnterpreteerd en politie zet niet zelden mensen onder druk, bewust danwel onbewust.

Wij staan veel mensen bij tijdens politieverhoren. Wij zorgen dat er geen ongepaste druk op u als verdachte wordt uitgeoefend en bereiden het verhoor met u voor, waarbij de gangbare juridische valkuilen met u worden besproken. Tijdens het verhoor grijpen wij als advocaat in als dat nodig is en zo nodig regelen wij een schorsing (onderbreking) tijdens het verhoor.

Het is daarbij niet verstandig zonder overleg u op uw zwijgrecht te beroepen. Dit kunt u het beste alléén doen na overleg met uw advocaat. Tegenwoordig wordt méér en méér waarder gehecht aan de eerste verklaring die u bij politie aflegt en het is dus ook uw kans om een geloofwaardige (eerste) verklaring af te leggen. Deze kans laat u voorbij gaan door u ervan af te maken door op alle vragen zich 'op uw zwijgrecht' te beroepen'.

Geef de politie altijd aan dat u zich bij het verhoor wil laten bijstaan en doe hiervan géén afstand. Via onderstaand formulier kunt u overigens gratis contact opnemen met mr. Sander Arts, ervaren verkeersrecht advocaat.

 

Advocaat verkeersongeval en gevaarlijk rijgedrag (artikel 5a Wegenverkeerswet) 

Wij werken ook in verkeerszaken alleen met ervaren strafrechtadvocaten. Dus géén advocaat-stagiares of beginnelingen op uw strafzaak zoals regelmatig voorkomt in dew advocatuur. Daarvoor is uw zaak én de uitkomst daarvana te belangrijk. Wij zijn direct en eerlijk in de communicatie, om snel duidelijk te hebben samen met u wát u moet doen in uw zaak én wat uw kansen zijn. U kunt met uw behandelend advocaat rechtstreeks communiceren, middels mobiel telefoonnummer, e-mail én whatsapp. WIj treden in veel strafzaken op voor tevreden klanten en onze ervaring is dat de directe en informele communicatie goede resultaten brengt én tot een prettige samenwerking leidt. Wij verwijzen u graag naar de beoordelingen van onze eerdere klanten.

 

Advocaatkosten voor de meervoudige strafkamer en verhoor bij politie

Onze advocaten werken, zeker gezien de ervaring en opleiding, voor redelijke prijsafspraken. Regelmatig is ook een vaste prijsafspraak mogelijk. Wíst u overigens dat bij een vrijspraak wij de advocaatkosten bij de overheid achteraf voor u terug kunnen vragen? Overigens vallen onze werkzaamheden ook regelmatig onder de dekking van uw autoverzekering (met module rechtsbijstand) of rechtsbijstandsverzekering.

 

Dekking onder rechtsbijstandsverzekering of autoverzekering

Mr. Sander Arts werkt regelmatig in opdracht van (betaald door) rechtsbijstandsverzekeringen, ook in verkeerszaken, zoals Univé, Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) of DAS. Bijvoorbeeld als u moet voorkomen voor de meervoudige strafkamer voor het veroorzaken van een verkeersongeluk met zwaar letsel of als iemand hierbij is gedood (klik hier voor meer informatie). Bij het eerste gesprek bespreekt hij graag uw mogelijkheden en eventuele polis met u door en de wijze hoe dit het beste kan worden aangemeld om dekking onder de polis te verkrijgen. Klanten vinden het vaak lastig dit te regelen, zeker omdat de indruk bestaat dat verzekeringen de ' boot af houden'  of een (niet ervaren) interne ' jurist'  proberen de zaak te laten behandelen. Dit is voor de verzekering goedkoper, maar dit biedt u niet altijd het beste resultaat!

Als u contact opneemt met ons bespreken wij met u vrijblijvend uw mogelijkheden óók wat betreft de advocaatkosten

 

Pro deo advocaat verkeersrecht (gratis advocaat)

Advocaat Ook werken wij als verkeersrecht advocaat regelmatig ook pro-deo, dus dan betaalt de overheid bijna alle kosten van de advocaat. Dit heet ook wel advocaat van onvermogen, gratis advocaat of gefinancierde rechtsbijstand. Wij bespreken áltijd uw recht daarop in onze eerste gesprek.

Advocaat verkeersongeval 2

Advocaat gevaarlijk rijgedrag (Artikel 5a)

specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar advocaat. Hij treedt op bij de meervoudige strafkamer bij verkeersongevallen met dodelijke afloop en zwaar letsel. Hij trad voor veel cliënten op in landelijk bekende strafzaken.

Sander is informeel, maar direct. Hij begeleidt u op een betrokken maar vasthoudende manier door uw strafzaak heen.

Wat klanten over Sander zeggen

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (192 beoordelingen)
 • Super goede advocaten die ik aan iedereen zou aanbevelen! ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Karima B.
 • Enorm veel gehad aan de bijstand van de advocaat ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Darryl C

Weblog verkeersongeval

Auteur
Onderwerp
Berichten
Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Contactformulier verkeersrechtadvocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Contactformulier advocaat verkeersongeval

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.