Singel Advocaten Strafrecht

Informatie, voorwaarden & Privacy

Hieronder vindt u informatie over Singel Advocaten en de diverse websites die onder haar verantwoordelijkheid ('op haar initiatief') zijn gepubliceerd op internet.

Ook vindt u de voorwaarden en privacy-regels, waarmee u wordt geïnformeerd en waarmee u, door het invullen van een contactformulier (zogenaamde: 'opt out'), of het verlenen van een opdracht uitdrukkelijk akkoord gaat. Met het bezoek van onze website bent u akkoord (en bent u akkoord gegaan  middels pop-up melding) met ons cookie-beleid.

Wie is Singel Advocaten?

 

Singel Advocaten en Singel Advocaten Strafrecht en de door haar uitgebate websites (kenbaar onder de naam: 'deze website is een initiatief van Singel Advocaten) zijn handelsnamen van de beroepsvennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Singel Advocaten B.V., statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20141274. Ons BTW-Nummer is  NL819476110B01. Alle opdrachten worden volledig en uitsluitend aan Singel Advocaten B.V. verleend en door haar (werknemers) uitgevoerd voor haar rekening en risico. Een en ander met terzijde stelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

Alle advocaten van Singel Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel: 070 – 335 35 35, Email: info@advocatenorde.nl). De regelgeving waaraan advocaten zijn onderworpen vindt u op de website van de Orde van advocaten.


Beperking van aansprakelijkheid

 

Singel Advocaten hanteert een beperking van aansprakelijkheid voor al haar diensten (tevens opgenomen in onze Algemene Voorwaarden). Deze beperking houdt in:

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder onze beroeps aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Onze overige voorwaarden over de (beperking van) aansprakelijkheid vind u hier (klik voor popup venster).

De teksten op deze website en de overige websites (inder initiatief) van Singel Advocaten, zijn door een deskundig advocaat opgesteld. Mochten desalniettemin vergissingen bijvoorbeeld door veroudering in de tekst voorkomen dan wordt aansprakelijkheid hiervoor volledig uitgesloten. Singel Advocaten B.V. danwel daaraan verbonden (rechts)personen zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar met links wordt verwezen, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. 

Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor het om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van het contactformulier, danwel ten gevolge van enige datalekken behoudens voorzover te wijten aan opzet of grove schuld en dan slechts voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking verleend en daadwerkelijk tot uitkering van schadevergoeding overgaat (en dan uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van deze daadwerkelijke uitkering).

Elke aansprakelijkheid voor welke oorzaak of beroepsfout dan ook, is ten slotte ( in het algemeen) in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder onze beroeps aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald.


Aanvaarding van een opdracht en moment overname termijnbewaking

 

Wij hebben veel contacten met potentiële klanten zowel telefonisch en per e-mail en zijn vaak onderweg. Het is daarbij niet uitgesloten dat een notitie of gesprek aan onze aandacht ontsnapt. Daarbij is het belangrijk – zowel voor ons áls onze klanten – dat er achteraf géén discussie kan ontstaan over de vraag wie en wanneer bepaalde handelingen in uw zaak zou verrichten en wie daarvoor verantwoordelijk is. Om die reden spreken wij het navolgende uitdrukkelijk met iedereen af. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging (doorgaans per e-mail, met als omschrijving: ‘opdrachtbevestiging) kunt u er niet vanuit gaan dat de advocaat uw zaak (tijdig) voor u in behandeling heeft genomen. Dit geldt temeer voor het mogelijk instellen van een rechtsmiddel, zoals hoger beroep, verzet of bezwaar. Tot het moment dat u van ons kantoor een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dát wij de zaak aannemen (en in geval van een mogelijke termijn: tevens dat wij een rechtsmiddel voor u instellen én dat dit (tijdig) is ingesteld), bent en blijft u dan ook zèlf verantwoordelijk voor het tijdig (laten) indienen van een rechtsmiddel zoals hoger beroep in uw strafzaak en zullen wij die termijnen níet voor u bewaken; althans terzake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden. 

Het kan zijn dat aan een mogelijke opdrachtverlening aanvullende voorwaarden aan worden verbonden, zoals het (in betalende kwesties) per e-mail voorafgaand sturen van een voorschotnota. In dat geval dient óók deze voorschotnota te zijn voldaan vóór dat wij een eventuele opdrachtbevestiging aan u (kunnen) doen uitgaan.

Voorgaande geldt ongeacht wat u met de advocaat heeft besproken danwel een door de advocaat uitgesproken voornemen om de zaak aan te nemen. Het is dan ook van belang dat u zèlf informeert bij de advocaat die u heeft gesproken of tijdig (binnen een termijn) een rechtsmiddel (zoals hoger beroep) is ingesteld door de advocaat, danwel de advocaat uw zaak in behandeling heeft genomen (en bijvoorbeeld na te vragen waarom waarom u nog geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen).

Tot dit moment is elke aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig verrichten van enige handeling in uw zaak uitdrukkelijk uitgesloten en rust die bij u zelf.


Algemene Voorwaarden  

 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden vindt u diverse bepalingen waaronder aanvullende beperkingen van aansprakelijkheid. U kunt deze op deze pagina gratis downloaden (rechterzijde). 


Klachtenregeling & Bevoegde rechter

 

Als kantoor doen wij ons best om u goed van dienst te zijn. Singel Advocaten is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Indien u toch onverhoopt een klacht mocht hebben, hebben wij echter wel een interne klachtenprocedure opgesteld. U kunt de regeling op deze pagina downloaden. 

Op onze dienstverlening is Nederlands Recht van toepassing en is de Rechter te Breda in de rechtbank Zeeland-West Brabant bij uitsluiting bevoegd over eventuele geschillen te oordelen.


Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

 

Singel Advocaten is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Verzekeringsmaatschappij Interpolis (Spoorlaan 298, 5017 JS te Tilburg). Deze verzekering biedt dekking voor beroepsfouten waarvoor aansprakelijkheid wordt vastgesteld en voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten aan een dergelijke verzekering stelt.

De dekking per gebeurtenis is beperkt.

- verzekerde som per aanspraak: € 1.250.000,00;

- verzekerde som per jaar: € 2.500.000,00.

De voorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis kunt u op deze pagina dowloaden. Voor de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsdekking (vermogensschade) is paragraaf 10 ‘Vermogensschade’ van belang. Hierin staat ook het geldigheidsgebied van de dekking vermeld (LET OP: voor de meest actuele voorwaarden: www.interpolis.nl)


Uw gegevens en privacybescherming


Wij nemen in beginsel binnen 24 uur telefonisch contact met u op als u een webformulier invult van de website Singel Advocaten of van een website die onder verantwoordelijkheid van Singel Advocaten (vermeld als: 'deze website is een initiatief van') is gepubliceerd. Ingeval van onjuist ingevulde formulieren, zoals voor zaken die niet over zaken gaan waar onze website / dienstverlening op ziet, of het ontbreken van volledige (zaaks)gegevens zoals een juist telefoonnummer, kan helaas niet altijd contact worden opgenomen.

Wij doen ons best altijd contact op te nemen, maar gezien de hoeveelheid e-mails en formulieren die wij ontvangen is dit niet altijd mogelijk of kan een email aan onze aandacht ontsnappen. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor het om wat voor reden niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van een contactformulier of ontvangen e-mail. In geval van aflopende termijnen of spoedeisende kwesties kunt u eventueel tevens ons spoed-nummer bellen, te vinden op de contactpagina

De door u ingevulde gegevens of door u aan ons per e-mail verstuurde gegevens, worden verstrekt aan een advocaat om contact met u te kunnen opnemen danwel in onze reguliere zaaksadministratie verwerkt, als wij voor u als advocaat mochten gaan optreden (dan volgt altijd een aanvullende opdrachtbevestiging). Uw gegevens worden voor een periode van tien jaren bewaard, om na te kunnen gaan (bijvoorbeeld) of er een formulier is ingevuld of ten behoeve van de behandeling van uw zaak. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor andere doeleinden, laat staan tegen een vergoeding. De gegevens die op onze website middels formulieren worden ingevuld, worden op internet (website-niveau) elke twee maanden verwijderd door ons hostingbedrijf.

Waar wij voor onze dienstverlening van de diensten van derden gebruikmaken, hebben wij zogenaamde 'verwerkersovereenkomsten' gesloten waarmee uw rechten worden geborgd. Wij werken onder andere samen met een automatiseringsbedrijf, een softwarebedrijf (cicero-lawpack) en maken gebruik van een door haar geleverde 'cloud-service'.

De door ingevulde gegevens worden uit oogpunt van privacybescherming niet in een bevestigings-mail, die u ontvangt na het invullen van een contactformulier, weergegeven. Wij nemen persoonsgegevens in onze administratie op, zoals uw adresgegevens, geboortedatum en (indien u mogelijk in aanmerking komt voor pro-deo hulp, uw bsn-nummer (persoomnsnummer). Ook kunnen processtukken, zoals stukken van justitie, gezien de aard van onze dienstverlening onderdeel uitmaken van uw digitale dossier. Ten slotte leggen wij alle contacten (globaal) met u vast, zoals gesprekken en e-mail contacten. Dit voor een goede voorbereiding van de zaak, behoorlijke (financiële) verslaglegging en om onze werkzaamheden en afspraken goed te kunnen vastleggen, mede ter uitvoering van de verplichtingen op grond van de advocatenwet.

Het invullen van een contactformulier of het contact opnemen met u door een advocaat telefonisch óf per e-mail bericht, houdt nog géén aanvaarding van een opdracht in.

Door het invullen van een contactformulier, het versturen van een hulpvraag per e-mail bericht of door verlening van een opdracht aan ons kantoor, gaat u uitdrukkelijk akkoord met voorgaande gegevensverwerking en het contact opnemen met u door een advocaat.

 


Recht op inzage van uw gegevens

 

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Indien u dat wenst, kunt u contact met ons kantoor opnemen via telefoon, email danwel contactformulier. Let op: Wij verstrekken géén gevens aan u of derden, voordat wij uw identiteit afdoende hebben kunnen vaststellen , zodat wij zeker weten dat wij informatie verstrekken aan de oorspronkelijke invuller van het contactformulier.


Uw overige rechten met betrekking tot uw gegevensverstrekking

 

In beginsel heeft u als gegevensverstrekker navolgende rechten:

  • Recht op informatie
  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op verwijdering/gegevenswisseling
  • Recht van verzet
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
  • Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit

Deze rechten kunnen worden begrensd, indien wij de gegevens in verband met de taakuitoefening benodigd houden (bijvoorbeeld een verzoek tot verwijdering, terwijl het advocatenkantoor deze gegevens op grond van een bewaarplicht of ter onderbouwing of weerlegging van een rechtsvordering benodigd heeft).

Voor deze rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (klik hier)


Cookies & Google analytics

 

Singel Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Wij maken gebruik van google-analytics (voor uitleg; Wikipedia) om onze advertentiecampagne's te kunnen verbeteren. Hiermee stemt u door het bezoeken van onze websites, het invullen van het contactformulier of door het akkoord gaan met onze voorwaarden of middels het verlenen van een opdracht, uitdrukkelijk in. Informatie over bezoeken wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren of een profiel op te stellen. 


Beveiliging/van persoonsgegevens tijdens overdracht en datalekken

 

Singel Advocaten en de onder haar  verantwoordelijkheid gepubliceerde websites, maakt op haar websites gebruik van een SSL-Certificaat van COMODO RSA. Dit betekent dat uw ingevulde (persoons)gegevens versleuteld worden verzonden. Voor meer informatie over dit certificaat en de geldigheid daarvan, kunt u op het slotje klikken in uw adresbalk van uw browser. Wij raden u dringend aan om geen gebruik te maken van een invulformulier op internet, als geen geldig slotje wordt vertoond, omdat dan de veiligheid van de verbinding niet kan worden gegarandeerd. U dient zich daarbij te realiseren dat op internet elke vorm van veiligheid kan worden doorbroken en in zoverre niet bestaat. Singel Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor enig gevolg of schade tengevolge van een 'datalek', door welke oorzaak dan ook, welke uitsluiting van aansprakelijkheid u onder andere met het invullen van een contactformulier of het akkoord gaan met onze voorwaarden accepteert. Zulks behoudens voorzover te wijten aan opzet of grove schuld en dan slechts voor zover onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en daadwerkelijk tot uitkering van schadevergoeding overgaat (en dan uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van deze daadwerkelijke uitkering).


(Auteurs)Rechten (C)

 

Singel Advocaten heeft auteursrecht op de informatie die via de website wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Singel Advocaten.


Meer informatie

 

Voor verdere informatie over ons advocatenkantoor verwijzen wij u graag naar onze website. Hier vindt u ook onze contactgegevens en nadere informatie over ons kantoor. Mocht u beveilingsproblemen tegenkomen, zoals bijvoorbeeld een probleem met de beveiligde SSL-verbinding, dan verzoeken wij u vriendelijk omgaande contact met ons op te nemen.

Voor eventuele vragen over de website van Singel Advocaten of de door haar overige uitgebate internetwebsites, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Contact & Adres

 

Singel Advocaten Strafrecht

Mauritsstraat 12
4811 EP Breda

postadres

Postbus 1045
4801 BA Breda

076 - 531 95 83
F 076 - 531 95 84 
E info@singeladvocaten.nl

SOS 06 - 412 839 86

 

mr. S. (Sander) Arts: 06-41283986

mr. J.M. (Jolanda) Veldman: 06-31770350

U kunt ook appen naar het nummer van de advocaat

Openingstijden: Secretariaat: 8:30-17:30.

Buiten deze tijden kunt u een email sturen of het noodnummer bellen 

routebeschrijving