Partrust Regiezitting

Regiezitting fraudeonderzoek Partust plaatsgevonden

Op 30 november vond de regiezitting plaats in het fraude onderzoek Partrust-2. mr. Sander Arts van Singel Advocaten staat één van de bestuurders bij als verdachte

Tijden de regiezitting is door de verdediging van de bestuurders in het fraude onderzoek Partrust een zogenaamd preliminair verweer gevoerd. Kortgezegd meent de verdediging dat het Openbaar Ministerie in het onderzoek zijn vervolgingsrecht heeft verspeeld en niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

mr. Sander Arts, fraude advocaat bij advocatenkantoor SIigel Advocaten Breda, heeft aan de hand van een uitvoerige pleitnota en een pleidooi  in de rechtbank, dat anderhalf uur duurde, de stellingen en conclusies van de verdediging onderbouwd.

De vormverzuimen in het fraude onderzoek Partrust komen samengevat op navolgende punten neer:

 • Het nalaten van behoorlijk veiligstellen van de voor de verdediging én openbaar ministerie benodigde administratie 
 • Het nalaten van een zelfstandig (door het Openbaar Ministerie) verricht onderzoek aan de administratie laat staan aan de volledige (voor een objectief onderzoek benodigde) administratie en het nalaten van een afdoende controle op het door curatoren verrichte onderzoek en de volledigheid van door curatoren en derden verstrekte stukken/administratie en het niet betrekken van de gehele bestaande administratie in een zorgvuldig (zelfstandig) strafrechtelijk vooronderzoek
 • Het niet onverwijld en met afdoende waken voor belangen van verdachten veiligstellen van de administratie temeer nu het op meerdere momenten bekend was bij het openbaar ministerie dat de administratie die in bezit was gesteld van de opsporingsdiensten incompleet was (zulks in combinatie met punt 8)
 • De overschrijding van de redelijke termijn die het Openbaar Ministerie is aan te rekenen
 • Het gedurende vele jaren onjuist informeren van zowel verdediging áls gerechtelijke autoriteiten op het gebied van (on)volledigheid van de administratie en de inzagemogelijkheden
 • Het tot op heden geen verantwoording afleggen over de wijze van veiligstelling van de administratie en omvang/reikwijdte van het verrichte onderzoek, middels processen-verbaal (artikel 152 Sv)
 • Het achterhouden van informatie/administratiestukken aan verdediging én rechter commissaris danwel niet direct bekend maken van dergelijke aanwezige informatie/administratiestukken (terwijl getuigenverhoren waren gepland) 
 • Het nalaten van behoorlijk optreden ter veiligstelling van de officier van justitie / opsporingsambtenaren bekende (administratie) stukken te Guyana, Costa Rica én in Nederland onder andere bij curatoren;
 • Het schenden van het raadkamergeheim door informatie uit een besloten raadkamerzitting door te sturen aan curatoren, wetende van de standpunten van verdachten inzake de curator
 • Het doen plaatsvinden van een doorzoeking in de woningen van verdachten, terwijl men wíst op dat moment dat de advocaten van verdachten op dat moment in verband met een rogatoire commissie afwezig waren
 • Het niet danwel onvoldoende inhoudelijk reageren op de correspondentie van de verdediging gedurende meerdere jaren waarin telkens is aangedrongen op omgaande invordering van de administratiestukken en gemotiveerd is aangetoond dat de administratie niet volledig was en bevindingen niet juist; waardoor onvoldoende is gewaakt voor het belang van de verdachten zich te kunnen verdedigen in het kader van een eerlijk strafproces
 • De talmende houding van het openbaar ministerie in het algemeen waardoor de procedure in casu onnodig is vertraagd en sprake is van schending van een berechting binnen een redelijke termijn waardoor de verdachten ook in hun bewijspositie negatief zijn getroffen

De uitspraak van de rechtbank op het preliminaire verweer volgt op 20 december 2018.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op

Contact Advocaat Sander Ars

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.