Beperking Aansprakelijkheid Singel Advocaten

a.                    Singel Advocaten is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Singel Advocaten daadwerkelijk wordt uitbetaald.

b.                    Indien, om welke reden ook, geen danwel geen volledige verzekeringsuitkering plaatsvindt en Singel Advocaten ondanks de onder a vermelde aansprakelijkheidsbeperking in beginsel nog enige betalingsverplichting zou hebben, is de aansprakelijkheid van Singel Advocaten jegens opdrachtgever alsdan beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor zover dit honorarium betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, doch in elk geval met een maximum van € 10.000,-.

c.                    Singel Advocaten zal in elk geval niet aansprakelijk zijn indien de gestelde schade in enige mate samenhangt met een opschorting / stopzetting van werkzaamheden op grond van de artikelen 1e, 2e of 2f en/of het versturen van een belangrijk e-mail bericht door cliënt zonder omgaande controle van ontvangst en lezing door de behandelend advocaat, als vermeld onder artikel 1 onder f.

d.                    Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Singel Advocaten binnen één jaar nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

e.                    Opdrachtgever is gehouden Singel Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken voor derden en de kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

f.                     Singel Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. In geen geval zal Singel Advocaten gehouden zijn gerechtelijke maatregelen jegens deze derde te treffen, behoudens in het kader van een eventueel separaat aan te nemen opdracht tot dienstverlening tegen de gebruikelijke betalingscondities. Voorzover nodig en mogelijk zal Singel Advocaten tegen een redelijke vergoeding medewerking verlenen aan cessie van een mogelijke vordering jegens de betreffende derde.